Monday, 20/09/2021 - 02:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quỳnh Sơn

kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học năm học 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT YÊN DŨNG

TRƯỜNG THCS QUỲNH SƠN

 

Số: 06/KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quỳnh Sơn, ngày 18 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 34 /KH-PGD&ĐT ngày 12/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Dũng về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;

Căn cứ công văn số 365/PGD&ĐT-THCS ngày 11/9/2019 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn hoạt động giáo dục hướng nghiệp – dạy nghề phổ thông năm học 2019-2020;

Căn cứ công văn số 366/PGD&ĐT-THCS ngày 12/9/2019 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2019-2020;

Căn cứ công văn số 385/PGD&ĐT-THCS ngày 20/9/2019 của Phòng GD&ĐT về việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập xóa mù chữ THCS năm 2019;

Căn cứ công văn số 373/PGD&ĐT-THCS ngày 16/9/2019 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch cấp trung học cơ sở năm học 2019-2020;

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của nhà trường;

Trường THCS Quỳnh Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

  1. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

Chủ đề của năm học "Giữ vững kỷ cương, nền nếp trường, lớp học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử cho đội ngũ nhà giáo và học sinh; chuẩn bị tốt các điều kiện cho đổi mới chương trình giáo dục phổ thông”.

 

 

  1. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT, Kế hoạch số 151/KH-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện Chương trình hành động số 63-Tr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông. Tăng cường quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của nhà trường bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường; rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

3. Tập trung nâng cao hiệu quả đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với đơn vị theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ trong việc điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản phù hợp với đối tượng học sinh. Nâng cao trách nhiệm quản lý của người đứng đầu.

4. Tích cực sử dụng hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hoát các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án “Đổi mới dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông giai đoạn 2016-2020”.

5. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp và các yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; nâng cao năng lực của giáo viên tham gia công tác tư vấn tâm lý, giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

6. Tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động đánh giá, cộng nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS. Nâng cao chất lượng hồ sơ, số liệu phổ cập giáo dục THCS. Triển khai Kế hoạch số 2905/UBND-KGVX ngày 13/8/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hiện Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ một cách có hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau THCS.

Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực hiện chương trình hiện hành theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; từng bước thực hiện mục tiêu phân luồng học sinh; huy động sự tham gia của cơ sở nghề, doanh nghiệp trong công tác giáo dục hướng nghiệp.

  1. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

I. Thực hiện nhiệm vụ phát triển số lượng

1. Chỉ tiêu, nhiệm vụ:

1.1. Sĩ số học sinh.

Tổng số có 312 em học sinh cụ thể: khối 6: 90 em, khối 7: 90 em, khối 8: 66 em, khối 9: 66 em.

1.2. Số lớp.

Năm học 2019-2020 nhà trường có 10 lớp cụ thể: khối 6 có 03 lớp; khối 7 có 03 lớp; khối 8 có 02 lớp; khối 9 có 02 lớp.

- Tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 6 đạt 100%. Duy trì sĩ số hs đạt: 100%.

Tuyển sinh 100% số học sinh tiểu học được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6. Quan tâm huy động trẻ khuyết tật đến trường học hòa nhập. Tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 1% và thấp hơn so với mặt bằng chung của huyện.

2. Giải pháp thực hiện:

Tổ chức tuyển 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 5 vào lớp 6.

Phân công các đồng chí giáo viên có kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm.

Phối hợp có hiệu quả Hội cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội trong địa bàn như Đoàn TN, Hội cựu Giáo chức, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, hội khuyến học...

Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, chăm lo đến các em có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh ở diện chính sách.

Tổ chức tốt các hoạt động tập thể trong những tuần đầu của năm học mới, nhất là đối với các lớp đầu cấp, nhằm giúp học sinh làm quen với thầy, cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập và phương pháp học tập trong nhà trường, tạo nên môi trường học tập thân thiện, tích cực, hiệu quả, bổ ích phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, tạo cho các em học sinh mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Tổ chức cho các em tham gia các hoạt động xã hội, đồng thời làm tốt công tác giáo dục truyền thống, chăm sóc các khu di tích lịch sử: Nghĩa trang liệt sỹ, đình chùa Ngọc Sơn, Quỳnh Sơn…

II. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia

1. Tu sửa cơ sở vật chất

1.1. Làm mới: Để chuẩn bị tốt CSVC chuẩn bị cho công nhận lại trường chuẩn quốc gia vào tháng 10/2020 nhà trường tham mưu với địa phương đầu tư kinh phí làm mới một số hạng mục đang đi vào hoàn thiện chuẩn bị bàn giao trong tháng 9/2019 cụ thể:

- Xây mới nhà vệ sinh học sinh có diện tích trên 50m2.

- Xây tường vành lao khu sau dãy phòng học và khu hiệu bộ.

Kinh phí thực hiện: do cấp trên cấp và UBND xã đầu tư khoảng 650 triệu đồng.

1.2. Cải tạo, tu sửa

* Kinh phí nhà nước cấp cho trường: đã triển khai thực hiện những nội dung sau:

- Lát lại 12 phòng học có diện tích khoảng 1050 m2.

- Quét vôi ve 12 phòng học, khu hiệu bộ, tường nhà xe có diện tích 4500m2.

- Sửa lại toàn bộ hệ thống điện 12 phòng học.

- Cải tạo lại khu hiệu bộ: gồm lát nền hành lang tầng 1; sửa lại phòng hiệu trưởng và xây nhà vệ sinh khép kín.

Kinh phí thực hiện: nguồn ngân sách nhà nước cấp cho nhà trường, tổng kinh phí dự kiến 470 triệu đồng.

2. Phần mua sắm trang thiết bị dạy học

- Mua bổ sung đồ dùng, trang thiết bị dạy học các bộ môn.

- Mua bổ sung bàn ghế học sinh.

- Mua phần mềm chấm thi, máy scan văn bản.

Tổng kinh phí thực hiện khoảng 120 triệu đồng.

* Công tác xây dựng trường theo chuẩn Quốc gia

Chỉ tiêu: Đạt chuẩn quốc gia cấp độ I

3. Giải pháp thực hiện

Tích cực tham mưu với cấp trên để đầu tư xây mới, tu sửa CSVC, trang thiết bị dạy học đảm bảo đáp ứng yêu cầu dạy và học theo trường chuẩn quốc gia.

Làm tốt công tác XHH giáo dục để bổ sung, tăng cường CSVC, trang thiết bị dạy học để đến năm 2020 nhà trường công nhận chuẩn lại.

Hàng năm thường xuyên rà soát, kiểm kê CSVC, trang thiết bị để có kế hoạch tu sửa, mua sắm bổ sung kịp thời đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Luôn củng cố vững chắc các chỉ tiêu đã đạt được, tập trung các giải pháp nâng cấp chất lượng trường chuẩn; thường xuyên tu bổ, sửa chữa các hạng mục khi đã được công nhận đạt chuẩn.

III. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

1. Chỉ tiêu về chất lượng giáo dục toàn diện

- Chỉ tiêu, nhiệm vụ hai mặt giáo dục :

* Hạnh kiểm

Khối

Sĩ số

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6

90

64

71.10

22

24.44

3

3.33

0

0

7

90

62

68.88

24

26.66

4

4.44

0

0

8

66

46

69.69

17

25.75

3

4.54

0

0

9

66

45

68.18

19

28.78

2

3.03

0

0

Tổng

312

217

69.55

82

26.28

12

3.84

0

0

* Học lực

Khối

Sĩ số

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6

90

17

18.88

46

51.11

25

27.77

2

2.22

0

0

7

90

16

17.77

44

48.88

26

30.00

4

4.44

0

0

8

66

13

19.69

33

50.00

18

27.27

2

3.03

0

0

9

66

14

22.72

36

54.54

16

24.24

0

0

0

0

Tổng

312

60

19.23

159

50.96

85

27.24

8

2.56

0

0

Cụ thể:

1.1. Công tác giáo dục đạo đức

- 100% HS biết kính trọng cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên của nhà trường và những người lớn tuổi; đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập; biết giao tiếp ứng xử có văn hóa, có ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành luật ATGT, phòng tránh các tệ nạn xã hội;

- 100% HS biết phòng tránh tai nạn thương tích, rèn luyện thân thể, giữ vệ sinh các nhân;

- Không có học sinh vi phạm đạo đức nghiêm trọng;

- Chỉ tiêu chung: Học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt đạt tỷ lệ 69.55%; hạnh kiểm khá: 26.28%; hạnh kiểm Trung bình: 3.84%.

* Giải pháp thực hiện:

Xây dựng nhà trường là môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, xây dựng các quy định về nền nếp, kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường.

Tập trung cao trong việc giáo dục đạo đức, lối sống: Thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, sinh hoạt tuần, thông qua các buổi tuyên truyền học và làm theo báo đội, thông qua các tấm gương điển hình tiêu biểu trong lớp, trong trường và ngoài xã hội... Làm tốt công tác biểu dương khen thưởng, cho những tấm gương điển hình trong học tập, các hoạt động phong trào thi đua, chú ý đến những em yếu kém, những em có hoàn cảnh khó khăn mà có sự tiến bộ; nhà trường dành riêng 01 bảng tin để thông báo kết quả rèn luyện phấn đấu của các em học sinh hàng tuần, tháng, học kỳ.

Giáo dục đạo đức lối sống của các em: Thông qua các hoạt động, cụ thể tích cực vận động các em tham gia các hoạt động làm từ thiện, ủng hộ những em, bạn có hoàn cảnh khó khăn các bạn bị khuyết tật, chất độc màu da cam, các em bị bão lụt…

Giáo dục đạo đức lối sống của các em: Thông qua các hoạt động như tổ chức đi thăm quan học tập tại các khu di tích lịch sử. Giáo dục truyền thống gia đình, địa phương, nhà trường; chăm sóc tốt khu di tích lịch sử của địa phương. Nâng cao chất lượng của cuộc vận động "Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Giáo dục phòng chống tham nhũng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo theo hướng dẫn của BGD&ĐT.

Tích cực thực hiện các cuộc vận động và tuyên truyền học sinh thực hiện nghiêm luật lệ ATGT, phòng chống ma túy học đường, tệ nạn mại dâm, giáo dục giới tính vị thành niên… bằng nhiều hình thức như kẻ pa nô, áp phích, giao lưu, hội thảo, thi viết bài.

Giáo dục các em biết nói lời hay, làm việc tốt, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Xây dựng quy chế ứng xử trong học sinh.

Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với 5 yêu cầu và 5 nội dung.

Thường xuyên giáo dục và xây dựng cho các em những hoài bão ước mơ học tập và rèn luyện đế ngày mai lập nghiệp.

Thành lập các đội xung kích (ATGT, PCTNXH, Tổ tự quản học sinh…). Tổ chức hoạt động đêm hội trăng rằm. Tổ chức thi và chọn đội tuyển, lớp nào không có đội tuyển tham gia nhà trường sẽ tính vào điểm thi đua tháng và cả năm (có tính đến hạ bậc thi đua).

Thống nhất với Hội cha mẹ học sinh may áo đồng phục; học sinh có đủ nước uống hợp vệ sinh. Tổ chức trồng cây xanh, cải tạo môi trường luôn Xanh - Sạch - Đẹp.

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ 11 tiêu chí xanh, sạch, đẹp theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Phát huy có hiệu quả công tác y tế học đường, vận động học sinh tham gia BHYT, BHTT đạt 100% trở lên, kết hợp với trạm y tế thị trấn tổ chức khám chữa bệnh định kỳ cho các em học sinh.

Trong năm tổ chức các hoạt động tập thể vui chơi lành mạnh vào dịp 26/03. Phối hợp với hội cha mẹ học sinh tổ chức cho các em có thành tích đi thăm quan với phương châm nhà trường, hội cha mẹ HS và học sinh cùng tham gia đóng góp; ưu tiên những em có thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

100% các em học sinh viết bản cam kết đăng ký với nhà trường về chỉ tiêu phấn đấu trong việc chấp hành nội quy, quy chế, ý thức rèn luyện đạo đức, học tập.

+ Phối hợp nhà trường với lực lượng giáo dục khác:

- Kết hợp với các tổ chức trong xã nói chuyện về phòng chống tệ nạn xã hội, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Kết hợp với chính quyền, tổ chức đoàn thể quản lí học sinh;

- Phối hợp chặt chẽ với Công an xã Quỳnh Sơn ngăn chặn, giáo dục những học sinh chậm tiến và các đối tượng khác đến gây rối mất trật tự trong nhà trường.

 

 

1.2. Văn hoá khoa học

* Chất lượng đại trà:

Khối

Sĩ số

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6

90

17

18.88

46

51.11

25

27.77

2

2.22

0

0

7

90

16

17.77

44

48.88

26

30.00

4

4.44

0

0

8

66

13

19.69

33

50.00

18

27.27

2

3.03

0

0

9

66

14

22.72

36

54.54

16

24.24

0

0

0

0

Tổng

312

60

19.23

159

50.96

85

27.24

8

2.56

0

0

- Tỷ lệ HS xếp loại học lực Giỏi đạt 19.23%, loại Khá đạt 50.96%, loại Trung bình đạt 27.24%, loại Yếu và kém: 2,56%.

- Chất lượng khảo sát các môn học do Phòng GD&ĐT tổ chức đạt điểm trung bình 5.8 điểm; Xếp thứ 9/21 trường THCS trong huyện.

- HS khối 9 tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ 98.5 %; kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2020-2021 có điểm trung bình 4 thi môn đạt 6.8 điểm (tính trên số học sinh trúng tuyển). Xếp thứ 9/21 trường THCS trong huyện.

2. Giải pháp thực hiện

- Nâng cao chất lượng đại trà:

Giáo dục ý thức học sinh đi học chuyên cần, chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, trong lớp chú ý nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ, hăng hái phát biểu, không coi cóp bài khi làm bài. Khi nghỉ học phải có giấy phép có ý kiến của đại diện gia đình; giáo viên chủ nhiệm lớp và giáo viên dạy bộ môn chịu trách nhiệm theo dõi việc đi học chuyên cần của học sinh (cả các buổi đi học thêm) kịp thời báo cáo lãnh đạo quản lý.

Các em phải có đầy đủ các phương tiện học tập, nhà trường tiến hành kiểm tra phương tiện học tập 1 năm 2 lần.

Biên chế, sắp xếp lại lớp phù hợp với khả năng của mỗi em và tình hình nhà trường.

Hàng tháng, học kỳ ngoài việc kiểm tra của Sở, Phòng, nhà trường tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng văn hóa với các môn văn hóa trong đó môn Văn, Toán, Ngoại ngữ là bắt buộc; kết quả kiểm tra được làm tiêu chí để giáo viên chủ nhiệm đánh giá xếp loại thi đua tháng đối với các em và là cơ sở để thông báo về gia đình, tổ dân phố.

Thành lập các câu lạc bộ Văn hóa, Văn nghệ, TDTT của lớp, của trường nhằm thu hút 100 % các em học sinh tham gia, nghiêm cấm các trò chơi không triển khai hoạt động trong nhà trường.

Tổ chức cho học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi VH, TDTT, và các cuộc thi khác của Phòng GD&ĐT tổ chức.

Xây dựng đề án phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS nói riêng và ngay cả các em học sinh 6,7,8 để các em có định hướng cho chính bản thân mình.

Phát huy có hiệu quả phòng học tin; đầu tư mua bổ sung thêm máy tính, đầu in, nối mạng, thuê bảo dưỡng phòng tin và các máy tính của nhà trường. Tổ chức cho 100% các em học sinh lớp 6, 7,8,9 được học chương trình ngoại ngữ thí điểm hệ 10 năm.

- Giáo dục thể chất, thẩm mỹ

Thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất theo quy định hiện hành về giáo dục thể chất và y tế trường học.

Xây dựng, thực hiện nền nếp hoạt động giữa giờ của HS.

Giáo dục vệ sinh học đường qua các môn học và chuyên đề thanh niên, chuyên đề “Sức khỏe sinh sản vị thành niên”.

Vận động học sinh tham gia bảo hiểm Y tế, học sinh nhận thức được tham gia bảo hiểm là nhân đạo, từ thiện.

Chú trọng đầu tư CSVC tạo điều kiện cho môi trường, cảnh quan sư phạm sạch, đẹp, gọn gàng.

Phối hợp với trạm y tế chăm sóc và khám sức khoẻ cho 100% học sinh và giáo viên.

Tổ chức và tham gia các hoạt động TDTT do ngành và huyện tổ chức.

 

 

 

IV. Phát triển đội ngũ

1. Chỉ tiêu, nhiệm vụ:

- Kết quả xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp có 20 % xếp loại xuất sắc, 50% xếp loại khá, không có cán bộ giáo viên vi phạm chính sách, vi phạm pháp luật.

- GVDG các cấp:

Tổng số giáo viên

Giáo viên dạy giỏi

Cấp trường

Cấp huyện chu kỳ 2018-2020

Cấp tỉnh

SL

%

SL

%

SL

%

23

23

100

10

43.47

3

13.04

 

- Thi kiểm tra kiến thức cán bộ quản lý: Đạt 100%

2. Giải pháp thực hiện:

- Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

+ Tham gia đầy đủ và thực hiện tốt việc tập huấn: Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuyên đề tích hợp, liên môn; hoạt động trải nghiệm sáng tạo, công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

+ Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chương trình bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu của chuẩn hiệu trưởng, chuẩn giáo viên.

+ Tiếp tục rà soát đánh giá năng lực giáo viên môn tiếng Anh, tổ chức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng theo chuẩn khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tiến tới hoàn thành chương trình bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn Khung năng lực ngoại ngữ.

+ Tiếp tục rà soát đội ngũ giáo viên cốt cán của nhà trường làm nòng cốt tham gia các lớp tập huấn của Bộ GD&ĐT và triển khai tại nội dung tập huấn tại địa phương, thực hiện hiệu quả CT GDPT.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tiếp tục sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong nhà trường, cụm trường dựa trên nghiên cứu bài học; phát huy hiện quả việc dự giờ rút kinh nghiệm, đánh giá giờ dạy của giáo viện trong hội thi GVDG cấp trường.

- Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

+ Đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, nâng cao năng lực hiện quả chỉ đạo điều hành công việc gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức nghiêm túc Hội nghị cán bộ giáo viên năm học 2019-2020 theo đúng chỉ đạo của phòng GD&ĐT. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đơn vị vững mạnh.

+ Tham mưu với các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý giáo dục; chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học đảm bảo hợp lý phát huy tối đa năng lực giáo viên, nhân viên.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, dự giờ đột xuất nhằm chấn chỉnh những sai sót của giáo viên.

+ Tích cực tham mưu với lãnh đạo cấp trên trong việc tuyển dụng đội ngũ đảm bảo đủ về cơ cấu, chỉ tiêu và nâng cao chất lượng.

+ Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với CB, GV, NV trong nhà trường.

+ Xây dựng khối đoàn kết nội bộ: Đảm bảo tính công khai, công bằng trong tập thể, tổ chức học tập quán triệt về quyền hạn, trách nhiệm của đảng viên, cá nhân, vị trí việc làm được quy định trong điều lệ nhà trường và Quy định về đạo đức nhà giáo.

V. Duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục

1. Chỉ tiêu phấn đấu:

- Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình TH vào lớp 6 đạt 100%;

- Tỷ lệ thanh thiếu niên độ tuổi 15-18 tốt nghiệp THCS đạt 98.5%;

- Tiêu chí theo NĐ 20 của Chính phủ: Đạt.

- Tiêu chí theo TT 07 đạt THCS mức độ 2 năm 2019.

 

2. Giải pháp thực hiện:

Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục thị trấn bậc THCS; thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD.

Coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hàng năm về thực trạng tình hình PCGD. Huy động 100% trong độ tuổi hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6; làm tốt công tác duy trì sĩ số, nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục. Sử dụng có hiệu quả hệ thống thong tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục và kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống.

Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực huy động các đối tượng PCGD THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS.

VI. Đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học

1. Chỉ tiêu, nhiệm vụ:

- 100% Thực hiện tốt chương trình và kế hoạch giáo dục.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện đúng các quy định về hồ sơ, sổ sách.

2. Giải pháp thực hiện:

Tăng cường đổi mới việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ đến cán bộ quản lý; thực hiện nghiêm túc kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá. Đề cao tinh thần đổi mới sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Tăng cường nền nếp, kỷ cương trong trường học. Khắc phục tình trạng thực hiện sai chức năng, nhiêm vụ trong đơn vị.

Thực hiện đúng các quy định về hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 và các văn bản chỉ đạo khác.

Quản lý tốt việc dạy thêm, học thêm theo đúng quy định; thực hiện các khoản thu chi tại trường theo đúng hướng dẫn của cấp trên.

Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường đúng quy định cấp trên.

Tăng cường ứng dụng CNTT trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn; quản lý kết quả học tập của học sinh; mối liên hệ giữa nhà trường và cha mẹ học sinh thông qua sổ liên lạc điện tử VNEDU.

VII. Tăng cường ứng dụng thông tin trong dạy học và quản lý

1. Chỉ tiêu, nhiệm vụ:

- 100% các phần mềm đã đăng ký được sử dụng hiệu quả.

- 100% các phụ huynh và học sinh được liên hệ với nhà trường qua phần mềm VNEDU.

- Đưa bài lên Website của nhà trường theo đúng quy định.

2. Giải pháp thực hiện:

Nhập số liệu vào hệ thống EMIS theo đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác của số liệu. Khai thác và sử dụng thống nhất bộ số liệu về: Trường, lớp, học sinh, giáo viên...

Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học và quản lý của nhà trường. Tăng cường ứng dụng CNTT và truyền thông trong việc tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn, kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh qua công nghệ thông tin.

Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của trang thông tin điện tử, thường xuyên đưa tin bài hoạt động, thực hiện công khai, cập nhật thường xuyên thời khóa biểu (dạy chính khóa và dạy thêm), phân công chuyên môn của nhà trường trên website của trường.

VIII. Bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu

  1. Công tác bồi dưỡng HSG:

* Chỉ tiêu, nhiệm vụ bồi dưỡng HSG:

Nội dung

Số giải cấp huyện

Số giải cấp tỉnh

Ghi chú

Văn hoá

18

1

 

TDTT

31

3

 

KHKT, TNTH

3

1

 

Tổng

52

5

 

 

*Giải pháp thực hiện:

Triển khai, cụ thể hóa kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu đến các lớp, đến toàn thể giáo viên và học sinh. Tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch được nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện. Giáo viên phụ trách các đội tuyển lên kế hoạch cụ thể về chương trình, nội dung dạy, soạn giáo án (được tổ trưởng chuyên môn ký duyệt), chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Tổ chức tuyển chọn HSG, sau đó xây dựng kế hoạch, thời khóa biểu bồi dưỡng, phân công giáo viên có năng lực, nhiệt tình trách nhiệm dạy bồi dưỡng.

2. Công tác phụ đạo học sinh yếu, kém

* Chỉ tiêu:

- Không có học sinh xếp loại văn hóa yếu.

- Không có học sinh bị lưu ban.

* Giải pháp thực hiện:

- Lập hồ sơ theo dõi học sinh yếu, kém đầu học kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ trên cơ sở của các lần kiểm tra.

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy và soạn bài khi nhà trường bố trí phụ đạo học sinh yếu, kém. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục.

- Tranh thủ tạo ra cơ hội cần thiết cho giáo viên tiếp cận học sinh yếu nhằm kèm cặp, hướng dẫn, tiếp sức cần thiết trong mỗi tiết dạy. Tăng cường các hoạt động học và hướng dẫn tự học cho học sinh yếu. Học sinh yếu phải được tham gia vào các hoạt động tối thiểu như nhắc lại định nghĩa, định lý, quy tắc, đọc đoạn văn, … và cần có sự động viên khuyến khích kịp thời. Nội dung này coi là biện pháp trọng tâm chủ yếu nhất trong công tác nâng cao chất lượng học sinh yếu, kém.

- Tăng cường công tác kiểm tra, chấm sửa bài, lỗi kỹ thuật, tạo mẫu về bài làm đồng thời nắm chắc những chỗ học sinh yếu, kém để bổ sung kịp thời.

- Trao đổi với học sinh và phụ huynh học sinh về lực học thực tế của từng học sinh, những đối tượng phải phụ đạo; những đối tượng cần được bồi dưỡng. Trao đổi cụ thể về nội dung phụ đạo, bồi dưỡng, thời gian phụ đạo và biện pháp phối hợp với phụ huynh.

- Thường xuyên thăm lớp dự giờ, rút kinh nghiệm về phương pháp dạy học theo nhóm đối tượng, cách giao bài cho học sinh. Đồng thời theo dõi sự tiến bộ của học sinh qua sổ điểm hàng tháng, đánh giá sơ kết công tác phụ đạo và bồi dưỡng học sinh trước hội đồng. Tăng cường quản lý việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

- Sau mỗi buổi học bồi dưỡng các thầy cô dạy thêm cho các em học sinh yếu từ 30 đến 45 phút.

- Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và các đoàn thể xã hội tham gia xã hội hoá giáo dục, động viên khuyến khích học sinh tích cực học tập.

IX. Thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên

1. Chỉ tiêu, nhiệm vụ:

Tổ chức cho khoảng 400 người được tham gia học tập các chuyên đề của Trung tâm học tập cộng đồng xã.

100% cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên đạt kết quả từ khá trở lên.

2. Giải pháp thực hiện:

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chủ trương của tỉnh và Trung ương về đổi mới giáo dục và xây dựng xã hội học tập.

+ Đối với trung tâm học tập cộng đồng:

- Nhà trường chủ động tham mưu, phối hợp để củng cố hoạt động của Trung tâm HTCĐ theo hướng đáp ứng nhu cầu “cần gì học nấy” của người dân trong cộng đồng. Tiếp tục thí điểm nhân rộng mô hình tổ chức các trung tâm HTCĐ kết hợp với trung tâm văn hóa, thể thao xã huy động tối đa nguồn nhân lực tại địa phương.

Tiếp tục kiện toàn ban quản lý, đội ngũ báo cáo viên của trung tâm. Xây dựng kế hoạch hoạt động của trung tâm HTCĐ trên cơ sở tập hợp, huy động tham gia của các đơn vị, đoàn thể, tổ chức cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn.

Tham gia đánh giá và xếp loại Trung tâm HTCĐ theo hướng dẫn tại công văn số 2553/BGDĐT-GDTX ngày 18/4//2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn đánh giá Trung tâm HTCĐ.

+ Đối với Bồi dưỡng thường xuyên:

Công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020, về đối tượng bồi dưỡng, chương trình, tài liệu, thời gian và nội dung bồi dưỡng thực hiện theo Kế hoạch số 40/KH-PGD&ĐT ngày 17/10/2017.

Riêng phần kiểm tra đánh giá kết quả BDTX, thực hiện theo Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT có nội dung sửa đổi về đánh giá kết quả BDTX.

Tài liệu bồi dưỡng: Vào trang thông tin điện tử: https://moet.gov.vn – chuyên mục giáo dục và đào tạo- Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

X. Thực hiện giáo dục hướng nghiệp

* Chỉ tiêu:

- 100% học sinh lớp 9 được tư vấn hư­ớng nghiệp.

- Phân công đồng chí Nguyễn Thị Tâm phụ trách tư vấn hướng nghiệp cho các lớp 9A, 9B.

* Giải pháp thực hiện:

Nhà trư­ờng thực hiện nghiêm túc nội dung ch­ương trình sinh hoạt h­ướng nghiệp cấp THCS theo qui định và các hư­ớng dẫn tổ chức thực hiện, đảm bảo mỗi học sinh có đư­ợc một bộ hồ sơ về tư vấn hư­ớng nghiệp.

Hư­ớng dẫn đầy đủ, chi tiết về các ban học của trường THPT, từ đó tổ chức tư­ vấn cho các em có thể tiếp tục học lên THPT theo ban học phù hợp với bản thân, hoặc theo học nghề tại các tr­ường TH nghề, THCN.

XI. Thực hiện dạy học tự chọn

* Chỉ tiêu:

- 100% học sinh được học môn học tự chọn.

- Học sinh khối 6,7 học môn tự chọn là Tin học. Kết quả cuối năm đánh giá bình thường theo Thông tư 58 của Bộ GD&ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh.

- Học sinh khối 8, 9 học chủ đề tự chọn bám sát chương trình là môn Vật lý, Ngữ văn. Kết quả đánh giá kết hợp chung vào đánh giá bộ môn theo quy định.

- Kết quả: Tỷ lệ HS xếp loại học lực Giỏi đạt 19.23%, loại Khá đạt 50.96%, loại Trung bình đạt 27.24%, loại Yếu và kém: 2,56%.

* Giải pháp thực hiện:

Nhà trường tiến hành xây dựng, lập kế hoạch dạy học tự chọn từ tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn gửi về ban giám hiệu trường.

Ban giám hiệu và tổ trưởng chuyên môn thống nhất và triển khai dạy học tự chọn trong toàn trường theo đúng quy chế chuyên môn.

Tổ chức triển khai kế hoạch dạy tự chọn cho học sinh, giáo viên, phụ huynh nắm được.

XII. Tuyên truyền thực hiện các cuộc vận động

* Chỉ tiêu:

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt cuộc vận động “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

- 100% cán bộ, giáo viên thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thày giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

- Thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

* Giải pháp thực hiện:

a- Thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tích cực tuyên truyền, thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ chính trị khóa XII

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” . Triển khai có hiệu quả kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thường xuyên trau rồi tư tưởng đạo đức lối sống, luôn mẫu mực trong mọi lúc mọi nơi và là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Phát ngôn đúng sư phạm có quan hệ tốt với đồng nghiệp, yêu thương giúp đỡ đồng nghiệp để cùng tiến bộ. Biết tôn trọng học sinh không được quan liêu, hách dịch, cửa quyền với học sinh, có mối quan hệ mật thiết với các bậc phụ huynh cùng với các bậc phụ huynh quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ý thức học tập của các em.

Xây dựng kế hoạch, củng cố BCĐ, chỉ đạo trực tiếp nhằm đưa cuộc vận động vào cuộc sống không chỉ với cán bộ giáo viên, nhân viên mà đến cả các em học sinh, phụ huynh học sinh trong toàn trường.

Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời chấp hành tốt nội quy cơ quan, điều lệ nhà trường, luật giáo dục, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, có mối quan hệ tốt với nơi cư trú…

Phát huy có hiệu quả tiết sinh hoạt trường, mỗi buổi sinh hoạt có ít nhất 1-2 học sinh ở các lớp kể một câu chuyện về Bác Hồ.

b- Biện pháp để tổ chức thực hiện cuộc vận động “Mỗi thày giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, sáng tạo và tự học

Cùng với việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, cuộc vận động “Mỗi thày giáo cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, để cuộc vận động luôn đi vào cuộc sống và có ý nghĩa thiết thực, nhà trường phối hợp với Công đoàn xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể.

Củng cố Ban chỉ đạo cuộc vận động gồm các đồng chí trong Ban giám hiệu, đại diện BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên, các đồng chí GVCN, Tổng phụ trách đội.

Tiếp tục tổ chức học tập, phổ biến tới toàn thể giáo viên Quy định đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vào đầu năm học; tổ chức toạ đàm giới thiệu các tấm gương tiêu biểu ở địa phương và cả nước nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); mỗi thầy giáo, cô giáo lựa chọn và đăng ký với nhà trường những việc làm cụ thể, thiết thực phù hợp với đặc thù nhiệm vụ chính trị của cá nhân và đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở đơn vị.

Nhân rộng những tấm gương điển hình về phẩm chất đạo đức nhà giáo, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cầu tiến bộ, có ý thức giúp đỡ đồng nghiệp, hết lòng vì học sinh thân yêu, tôn trọng người học, thực sự là thày giáo, cô giáo của nhân dân.

Phối hợp với Công đoàn tổ chức cho các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên khi có điều kiện đi thăm quan, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Tích cực bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, năng động sáng tạo trong công việc, đề xuất những sáng kiến, những kinh nghiệm hay trong công tác cũng như nghiệp vụ chuyên môn, trong công tác chủ nhiệm lớp...

100% cán bộ giáo viên gương mẫu trong các phong trào từ thiện, quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…các đồng chí giáo viên tự nguyện nhận bồi dưỡng học sinh không thu tiền.

c- Biện pháp để thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học trước. Tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, các bậc phụ huynh, các ban ngành đoàn thể hiểu rõ, hiểu kỹ hơn về 5 nội dung, 5 yêu cầu của phong trào.

Xây dựng kế hoạch cụ thể, làm điểm từng nội dung và giao cho mỗi lớp phấn đấu hoàn thành 01 nội dung, 01 yêu cầu, đồng thời quy định thời gian hoàn thành (có chỉ tiêu riêng).

XIII. Triển khai chương trình giáo dục phổ thông

* Chỉ tiêu:

- 100% cán bộ giáo viên nắm được các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ GD&ĐT về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

- Sắp xếp, bố trí, phân công giáo viên phù hợp với trình độ chuyên môn.

- 100 % cán bộ, giáo viên được tham gia bồi dưỡng nội dung thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

* Giải pháp thực hiện:

- Triển khai kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh thực hiện chương trình GDPT theo chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đâyr mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT tới 100% CBGV, NV;

- Xây dựng kế hoạch ngân sách phù hợp với việc thực hiện Chương trình GDPT 2018 và sử dụng đúng mục đích các nguồn vốn; huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện chương trình GDPT 2018.

- Tiếp tục triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ GDĐT về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông; Tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu thảo luận kỹ nội dung Chương trình GDPT 2018.

Rà soát cơ sở vật chất thiết bị hiện có; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học thực hiện CTGDPT, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong thực hiện đổi mới CT GDPT.

 

XIV. Công tác thi đua khen thưởng

* Chỉ tiêu, nhiệm vụ:

- Hoàn thành 100% các chỉ tiêu đã đề ra trong năm học.

* Giải pháp thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch thi đua năm học 2019-2020 của nhà trường. Thực hiện giao chỉ tiêu đến từng tổ chuyên môn, các đoàn thể, đến từng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Căn cứ các tiêu chí để dự kiến xếp loại thi đua trình lên Hội đồng thi đua nhà trường, thi đua huyện.

Thực hiện chủ đề thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

Đánh giá thi đua đảm bảo công bằng, công khai, khách quan trong đó đánh giá thi đua căn cứ vào kết quả các hoạt động gắn với sự tiến bộ của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

- Cách đánh giá, xếp loại: Đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp và đánh giá công chức viên chức hàng năm. Việc đánh giá, xếp loại thi đua sẽ lượng hóa bằng điểm và được tiến hành theo từng tháng, học kỳ, cả năm (tiêu chuẩn đánh giá có phụ lục kèm theo).

- Quy trình đánh giá xếp loại được tiến hành từ tổ chuyên môn đến ban thi đua.

- Kết qủa lấy từ điểm cao đến điểm thấp theo tỷ lệ quy định có khuyến khích, ưu tiên cho những đồng chí đạt chất lượng hiệu quả cao về nhiệm vụ được giao.

Nhà trường thành lập hội đồng thi đua khen thưởng, bao gồm:

1. Đ/c Tạ Văn Thơm - Hiệu trưởng – làm trưởng ban.

2. Đ/c Đào Duy Dũng - Chủ tịch Công đoàn – làm Phó ban.

3. Các ủy viên gồm: Các đồng chí trong Ban giám hiệu, Hội đồng trường, thư ký hội đồng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, bí thư chi đoàn, tổng phụ trách đội, kế toán và 01 đ/c giáo viên có uy tín.

- Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với sự tiến bộ của mỗi cá nhân, đơn vị, tính hiệu quả công việc được giao.

D. ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2019-2020

1. Tập thể

- Lao động xuất sắc

- Cơ quan: Cơ quan văn hoá cấp huyện.

- Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

2. Cá nhân

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 03

- Lao động tiên tiến: 18

- Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen: 01

- Đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen: 01

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường THCS Quỳnh Sơn. Sau khi được Phòng GD&ĐT phê duyệt và được Hội nghị CBCCVC bàn bạc thống nhất các giải pháp thực hiện và cụ thể hoá các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Yêu cầu cán bộ, giáo viên và học sinh trường THCS Quỳnh Sơn nghiêm túc thực hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để B/cáo);

- Văn phòng HĐND&UBND xã (để phối hợp);

- Lưu NT.

Bản điện tử:

- Phòng GD&ĐT (để B/cáo);

- CB,GV,NV nhà trường.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Tạ Văn Thơm

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CỤ THỂ (THÁNG, TUẦN)

KẾ HOẠCH THÁNG 8/2019

Tuần

Nội dung công việc

Người P.trách

Thời gian

Tuần 1

- Tập trung học sinh, giáo viên toàn trường để chuẩn bị cho năm học mới.

- Lao động xây dựng tu sửa CSVC.

- Tuyển học sinh lớp 6.

HT

CTCĐ

PHT

GVCN

Trong tuần

Tuần 2

- Chuẩn bị các điều kiện khác phục vụ cho năm học mới.

HĐNT

GVCN

Trong tuần

Tuần 3

- Ổn định, biên chế các lớp học chuẩn bị cho ngày học đầu tiên 26/8/2019.

- Học nội quy đầu năm.

- Tổ chức thi lại, xét HS lên lớp, ở lại.

- Kiểm tra việc thực hiện 3 đủ của HS các lớp.

- Lập danh sách các em học sinh thuộc diện chính sách và những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

- Kiểm tra đồ dùng, sách vở, dụng cụ học tập của HS.

- Thi Aerobic cấp huyện.

PHT

GVCN

TKHĐ

 

Trong

tuần

Tuần 4

- Tổ chức tuần SH tập thể đầu năm

- Học thời khoá biểu tuần 1.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới.

- Kiểm tra ổn định đầu năm học.

- Kiểm tra chuyên môn đầu năm.

- Tham gia các cuộc tập huấn do phòng tổ chức.

- Thành lập đội tuyển các môn TDTT.

PHT

TTCM

 

 

Trong tuần

 

3. Bổ sung kế hoạch

………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………..

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2019

Tháng, tuần

Nội dung công việc

Người phụ trách

Thời gian làm việc

 

Tuần 1

- Họp triển khai các công việc chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

- Tổ chức khai giảng năm học.

- Họp hội cha mẹ học sinh

- Cho HS luyện tập các môn TDTT.

- Luyện tập Aerobic thi cấp tỉnh;

BGH

TPTĐ

HT

Trong tuần

CN

 

 

 

Tuần 2

- Tổ chức cho HS tham gia HS đội tuyển văn hoá cấp tỉnh

- Thành lập các nhóm chọn VH.

- Tổ chức cho GV, HS đăng kí thi sáng tạo KHKT.

- Hoàn thành hồ sơ cấp phép dạy thêm- học thêm.

- Hoàn thành hồ sơ các khoản thu.

- Tổ chức tết trung thu.

- Tổ chức BD HSG.

- Thi kéo co, điền kinh, bóng bàn cấp huyện.

- Báo cáo dữ liệu quốc gia đầu năm.

- Tham gia bồi dưỡng chính trị hè 2019.

- Luyện tập Aerobic thi cấp tỉnh;

BGH

CTCĐ

Cả tuần

Trong tuần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 3

- Làm công tác phổ cập THCS.

- Bồi dưỡng các nhóm HSG,TDTT.

- Dự giờ thăm lớp.

- Hoàn thiện các Quyết định, quy chế,...

- KT CM, dự giờ thăm lớp.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu năm học.

- Điều tra, tổng hợp số liệu phổ cập.

- Thi đá cầu cấp huyện.

- Luyện tập Aerobic thi cấp tỉnh;

HT

CTCĐ

Phó HT

 

BGH, GVCN

 

Trong tuần

 

Tuần 4

- Họp tổ CM, ban thi đua.

- Bồi dưỡng các nhóm HSG,TDTT.

- Dự giờ thăm lớp.

- Thi 1 số môn TDTT theo lịch.

- Kiểm tra chế độ cho điểm của GV, kiểm tra sổ điểm.

- Hội nghị giao chỉ tiêu năm học ở tổ CM.

- Tổ chức HN CBCC,VC 30/9.

- Luyện tập Aerobic thi cấp tỉnh;

- Thi bóng đá cấp huyện.

Các bộ phận

HT

Phó HT

CTCĐ

HT

 

Trong tuần

 

3. Bổ sung kế hoạch

………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2019

Tháng, tuần

Nội dung công việc

Người phụ trách

Thời gian làm việc

 

 

Tuần 1

- Thực hiện nghiêm túc chương trình.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi các bộ môn; Thi HSG đợt 1.

- Phổ biến GV làm và duyệt kế hoạch.

- Các câu lạc bộ hoạt động theo lịch.

- Dự giờ thăm lớp.

- Họp hội đồng giáo dục, họp tổ chủ nhiệm.

- Chuẩn bị cho HS thi TDTT.

- Luyện tập Aerobic thi cấp tỉnh;

- Kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng.

- Khảo sát HSG.

BGH

CTCĐ

TổKHXH

Trong tuần

 

 

Tuần 2

- Bồi dưỡng HSG, HS yếu kém.

- Dự giờ thăm lớp; SHCM

- Duyệt kế hoạch CM, chủ nhiệm cho GV

- Kiểm tra giáo án, hồ sơ sổ sách của GV.

- Thi HSG văn hóa lớp 9.

- Chuẩn bị thi sáng tạo KHKT.

- Các bộ phận làm báo cáo tháng.

- Luyện tập Aerobic thi cấp tỉnh;

TPTĐ

PHT

BGH

 

Trong tuần

 

 

 

Tuần 3

- Bồi dưỡng HSG, HS yếu kém; SHCM

- Kiểm tra đánh giá công tác sử dụng TBDH.

- Dự giờ thăm lớp. Kiểm tra chế độ cho điểm của GV.

- Thi cầu lông cấp huyện.

- Tổ chức chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

HT

PHT

 

 

Trong tuần

 

 

Tuần 4

- Tiếp tục duy trì hoạt động chuyên môn

- Chuẩn bị tốt cho HS thi TDTT.

- Kiểm tra giữa kỳ I;

- KT CM.

HT

PHT

Trong tuần

 

 

Tuần 5

- Bồi dưỡng HSG, HS yếu kém.

- Khảo sát chất lượng HS theo lịch.

- Họp Ban thi đua;

- Kiểm tra toàn diện 2 GV

HT

PHT

Trong tuần

 

3. Bổ sung kế hoạch

 

………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 11/2019

 

Tháng, tuần

Nội dung công việc

Người phụ trách

Thời gian làm việc

 

 

 

Tuần 1

 

- Phát động thi đua trào mừng ngày 20/11 Ngày Nhà giáo Việt Nam.

- Họp HĐ, họp tổ chủ nhiệm.

- Thi HSG văn hóa lớp 9 các môn còn lại.

- Tổ chức BD các câu lạc bộ VH, TDTT.

- Dự giờ thăm lớp.

BGH

Đoàn đội

TCM

Trong tuần

 

Tuần 2

 

- Các lớp huấn luyện trò chơi dân gian.

- Dự giờ thăm lớp.

- Hội giảng chào mừng ngày 20/11.

- Bồi dưỡng HSG, HS yếu kém.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Các bộ phận làm báo cáo tháng.

BGH

Đoàn đội

TCM

 

Trong tuần

 

Tuần 3

 

- Tổ chức thi các hoạt động ngoài giờ: Văn nghệ, đá cầu, Cầu lông, Cờ vua.

- Tổng kết KQ Hội giảng

- Tổ chức ngày 20/11.

- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.

- Dự giờ thăm lớp.

BGH

Đoàn đội

TCM

 

Trong tuần

 

TuÇn 4

 

- Tổ chức thi TDTT.

- Kiểm tra tổ chức học sinh thực hiện nội dung trường học thân thiện.

- Tổ chức BD các câu lạc bộ VH,TDTT.

- Dự giờ thăm lớp.

- Kiểm tra chế độ cho điểm của GV.

- Họp Ban thi đua.

- Thi Khảo sát tháng 11.

BGH

Đoàn đội

TCM

 

Trong tuần

 

3. Bổ sung kế hoạch

 

………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………

 

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2019

Tháng, tuần

Nội dung công việc

Người phụ trách

Thời gian làm việc

Tuần 1

 

- Tổng kết đợt thi đua chào mừng 20/11.

- Phát động thi đua trào mừng ngày quốc phòng toàn dân 22/12.

- Họp hội đồng, thông qua xếp loại thi đua tổ tháng 11. Họp tổ chủ nhiệm.

- Kiểm tra chuyên đề, chế độ sổ điểm.

- Khảo sát HSG.

BGH

Đoàn đội

TCM

 

Trong tuần

 

Tuần 2

 

- Kiểm tra công tác BD HSG.

- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.

- Tổ chức ôn tập cho HSG.

- Thi đẩy gậy cấp huyện.

BGH

Đoàn đội

TCM

 

Trong tuần

 

Tuần 3

 

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế cho điểm của GV bộ môn.

- Thi KHKT cấp tỉnh

- Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học.

BGH

Đoàn đội

TCM

Trong tuần

 

Tuần 4

 

- Tổ chức hoạt động ngoài giờ: thi rung chuông vàng, tìm hiểu về anh bộ đội cụ Hồ.

- Kiểm tra học kì I.

- Tổ chức thi học kỳ theo lịch

BGH

Đoàn đội

TCM

Trong tuần

 

TuÇn 5

 

- Họp hội đồng đánh giá kết quả tháng 12, xếp loại thi đua tổ.

- Tổ chức chấm thi, Báo cáo KQ thi ,...

- Họp ban thi đua xếp loại thi đua tháng 12- Nghỉ hết kì 1.

BGH

Đoàn đội

TCM

Trong tuần

 

3. Bổ sung kế hoạch

 

………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………

KẾ HOẠCH THÁNG 1/2020

Tháng, tuần

Nội dung công việc

Người phụ trách

Thời gian làm việc

Tuần 1

- Thực hiện chương trình HK2.

- Sơ kết học kỳ I.

- Họp phụ huynh học sinh.

BGH

Đoàn đội

TCM

Trong tuần

Tuần 2

- Bồi dưỡng HSG, HS yếu kém.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn

- Kiểm tra đánh giá công tác sử dụng thiết bị đồ dùng.

- Dự giờ thăm lớp. Kiểm tra chế độ cho điểm của GV.

- Các bộ phận làm báo cáo tháng.

- Thi đồ đùng tự làm cấp trường.

PHT

TCM

PHT

HT

Trong tuần

Tuần 3

- Tổ chức cho h/s cam kết không đốt pháo.

- Kiểm tra việc bảo quản ĐD dạy học.

- Dự giờ thăm lớp.

- Chú ý nền nếp HS.

- Ôn tập các nhóm chọn.

- Ôn tập HS đại trà.

- Thi HSG văn hóa cấp huyện đợt 1.

- Họp ban thi đua.

Đ. đội

PHT

GVBM

Trong tuần

 

Tuần 4

- Dự giờ thăm lớp.

- Chú ý nền nếp HS.

- Ôn tập cho HS các nhóm chọn.

- Phân công trực Tết Nguyên đán.

- Học sinh giáo viên nghỉ tết nguyên Đán.

HT

Đ. đội

PHT

Trong tuần

Tuần 5

- Nghỉ Tết Nguyên đán (đến hết 29/01).

- Tiếp tục học bình thường từ ngày 30.1.2020.

 

 

3. Bổ sung kế hoạch

 

………………………………...…………………………………………………………………………………………………………

KẾ HOẠCH THÁNG 02/2020

Tháng, tuần

Nội dung công việc

Người phụ trách

Thời gian làm việc

Tuần 1

- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2.

- Dự giờ thăm lớp.

- Họp hội đồng.

- Kiểm tra chuyên đề.

- Họp tổ chủ nhiệm.

- Bồi dưỡng HSG, HS yếu kém.

- Khảo sát HSG.

HT

PHT

TTCM

Trong tuần

 

Tuần 2

- Thi HS giỏi cấp trường.

- Dự giờ thăm lớp.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Kiểm tra công tác BD HSG.

- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.

- Tổ chức ôn tập cho HS.

BGH

Đoàn đội

TCM

Trong tuần

 

Tuần 3

- Phát động hội giảng "mừng đảng, mừng xuân".

- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên .

- Dự giờ thăm lớp.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn.

HT

BGH

TTCM

Trong tuần

Tuần 4

- Kiểm tra việc dạy hướng nghiệp.

- Dự giờ thăm lớp.

- Họp ban thi đua.

- Sơ kết đợt thi đua.

- Khảo sát tháng.

HT

BGH

TTCM

Trong tuần

3. Bổ sung kế hoạch

 

………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

KẾ HOẠCH THÁNG 3/2020

Tháng, tuần

Nội dung công việc

Người phụ trách

Thời gian làm việc

Tuần 1

- Tiếp tục phát động thi đua trào mừng ngày 26/3.

- Dự giờ thăm lớp.

- Họp hội đồng.

- Kiểm tra chuyên đề.

- Bồi dưỡng HSG, HS yếu kém.

- Kiểm tra việc thực hiện trò chơi dân gian.

- Chuẩn bị tốt cho HS thi KS giữa kì 2.

HT

BGH

TTCM

Trong tuần

Tuần 2

- Các lớp luyện tập văn nghệ, trò chơi dân gian, các hoạt động TDTT.

- GV hội giảng.

- Bồi dưỡng HSG.

- Thi HSG cấp Tỉnh;

HT

BGH

TTCM

Trong tuần

 

 

Tuần 3

- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.

- Kiểm tra việc BD HSG.

- Dự giờ thăm lớp.

- Các lớp luyện tập văn nghệ, trò chơi dân gian, các hoạt động TDTT.

- GV hội giảng.

HT

BGH

TTCM

Trong tuần

TuÇn 4

- Tổ chức chào mưgng ngày 26/3.

- Dự giờ thăm lớp.

- Thi HSG văn hoá cấp tỉnh.

- Họp tổ chuyên môn tổng kết đợt thi đua.

- Họp ban thi đua.

- KiÓm tra viÖc BD HSG.

HT

BGH

TTCM

Trong tuần

3. Bổ sung kế hoạch

………………………………...…………………………………………………………………………………………………………

KẾ HOẠCH THÁNG 4/2020

 

Tháng, tuần

Nội dung công việc

Người phụ trách

Thời gian làm việc

Tuần 1

- Các tổ chuyên môn kiểm tra xếp loại việc BD học sinh yếu.

- Dự giờ thăm lớp.

- Họp hội đồng.

- Kiểm tra chuyên đề.

- Họp tổ chủ nhiệm. Tổng kết đợt thi đua.

- Thi HSG cấp huyện.

HT

BGH

TTCM

HT

Trong tuần

Tuần 2

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình.

- SH tổ chuyên môn.

- Dự giờ thăm lớp.

- Lao động theo lịch.

HT

BGH

TTCM

Trong tuần

Tuần 3

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế cho điểm.

- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.

- SH tổ chuyên môn.

- Dự giờ thăm lớp.

- Thi HSG văn hóa cấp huyện đợt 2.

HT

BGH

TTCM

Trong tuần

 

Tuần 4

- Khảo sát chất lượng học sinh cấp trường.

- Dự giờ thăm lớp.

- Kiểm tra việc vào điểm phần mềm QL HS

- Họp ban thi đua.

- Khảo sát tháng 4.

HT

BGH

TTCM

Trong tuần

 

 

3. Bổ sung kế hoạch

 

………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………...…………………

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2020

Tháng, tuần

Nội dung công việc

Người phụ trách

Thời gian làm việc

Tuần 1

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình cả năm học.

- Phát động thi đua chào mừng sinh nhật chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Dự giờ thăm lớp.

- Ôn tập cho học sinh.

- Họp hội đồng.

- Kiểm tra chuyên đề.

- Họp tổ chủ nhiệm.

HT

BGH

TTCM

 

Trong tuần

Tuần 2

- Kiểm tra việc vào điểm.

- Ôn tập.

- Tổ chức thi học kì 2 theo lịch.

HT

BGH

TTCM

Trong tuần

Tuần 3

- Tổ chức coi , chấm thi, lên điểm.

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình.

- KT việc vào điểm, chấm điểm, đánh giá xếp loại học sinh.

HT

BGH

TTCM

Trong tuần

Tuần 4

- Tổng kết năm học.

- Duyệt học bạ.

- Xét tốt nghiệp THCS.

- Hoàn thiện hồ sơ thi đua.

HT

BGH

TTCM

Cả tuần

 

3. Bổ sung kế hoạch

 

………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 6/2020

 

Tháng, tuần

Nội dung công việc

Người phụ trách

Thời gian làm việc

Tuần 1

- Nộp hồ sơ thi đua.

- Kiểm kê CSVC.

- Bàn giao đội viên về địa phương.

- HS thi vào lớp 10 THPT.

- Giáo viên nghỉ phép.

- Phân công lãnh đạo quản lý, nhân viên trực hè.

- HS vệ sinh, lao động hè theo lịch.

HT

HT

CTCĐ

Trong tuần

 

Tuần 2

- Giáo viên nghỉ phép.

- HS vệ sinh, lao động hè theo lịch.

- Phân công lãnh đạo quản lý, nhân viên trực hè.

HT

HT

PHT

Trong tuần

 

Tuần 3

- Phân công lãnh đạo quản lý, nhân viên trực hè.

- HS vệ sinh, lao động hè theo lịch.

PHT

Trong tuần

Tuần 4

- Phân công lãnh đạo quản lý, nhân viên trực hè.

- HS vệ sinh, lao động hè theo lịch.

PHT

Trong tuần

 

3. Bổ sung kế hoạch

 

………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 7/2020

 

Tháng, tuần

Nội dung công việc

Người phụ trách

Thời gian làm việc

Tuần 1

- Giáo viên nghỉ phép.

- Phân công lãnh đạo quản lý, nhân viên trực hè.

- HS vệ sinh, lao động hè theo lịch.

HT

Trong tuần

Tuần 2

- Giáo viên nghỉ phép.

- Phân công lãnh đạo, nhân viên trực hè.

- HS vệ sinh, lao động hè theo lịch.

HT

Cả tuần

Tuần 3

- Giáo viên nghỉ phép.

- Phân công lãnh đạo, nhân viên trực hè.

- HS vệ sinh, lao động hè theo lịch.

PHT

Cả tuần

Tuần 4

- Giáo viên nghỉ phép.

- Phân công lãnh đạo, nhân viên trực hè.

- HS vệ sinh, lao động hè theo lịch.

PHT

Cả tuần

 

3. Bổ sung kế hoạch

 

………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 09 : 54
Năm 2021 : 853